• -

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU KLASY PIERWSZYCH

Category : Bez kategorii

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie

w roku szkolnym 2015/2016

I. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami.

  2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie

II. Terminy, sposób zapisu

1. Termin składania dokumentów : nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w systemie elektronicznej rekrutacji od 9 marca do 31 marca 2015 r. nastronie www.portaledukacyjny.krakow.pl. Wnioski o przyjęcie do szkoły/zgłoszenia będzie można składać w SP nr 124 w Krakowie od 9 marca do 31 marca 2015 r w sekretariacie szkoły ul. Weigla 2, w godzinach 8-15 (poniedziałek-piątek).

3. Innym sposobem zapisania dziecka jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły . Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca 2015 r. – w godzinach 8-15 (poniedziałek -piątek) – ul. Weigla 2 sekretariat . Administracja szkoły weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.

3.Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi 20 kwietnia br. o godz. 12.00 poprzez umieszczenie list w budynkach SP 124
w Krakowie przy ul. Weigla 2 i Sucharskiego 38. W dniach
21 kwietnia do 24 kwietnia 2015 rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do SP nr 124 w Krakowie.

4. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie liczby wolnych miejsc nastąpi 27 kwietnia 2015. o godz. 9.00 poprzez umieszczenie list w budynkach SP 124
w Krakowie przy ul. Weigla 2 i Sucharskiego 38.

5. Termin rekrutacji uzupełniającej: 5 maja 2015 r. – 21 sierpnia 2015 r.

III. Obowiązek szkolny

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
2) urodzone w 2009 r.

IV. Odroczenie

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

V. Zasady rekrutacji

  1. Do klasy pierwszej której dzieci zamieszkałe obwodzie SP Nr 124 w Krakowie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

  2. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w oparciu o kryteria określone przez szkołę i w miarę wolnych miejsc.

  3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje SP nr 124 w Krakowie, dzieci przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów i sumy uzyskanych punktów (od największej do najmniejszej):

Lp. Kryteria rekrutacyjne, opis wymaganych dokumentów, punktacja
1) Dziecko, które w r. szk. 2014/2015 uczęszcza do oddziału zerowego w SP nr 124 w Krakowie 70 pkt

Oświadczenie rodzica

2) Dziecko, którego rodzeństwo spełnia lub spełniało w SP nr 124 w Krakowie obowiązek szkolny

Oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu przez rodzeństwo dziecka obowiązku szkolnego w SP nr 124 w Krakowie 9 pkt

2) Wskazanie przez rodziców dziecka Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie w pierwszym priorytecie

karta zapisu dziecka 6 pkt.

3)

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek, ciocie, wujkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

Oświadczenie rodzica oraz kopia poświadczona przez rodzica kandydata dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania krewnych dziecka 5 pkt.

4) Dziecko z rodziny wielodzietnej [1]

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 4 pkt.

5) Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego[2]

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 3 pkt.

6) Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 2 pkt.

7) Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 1 pkt.

 

4) 1] rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

5) [2] samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

  1. Jeżeli po przydzieleniu kandydatom punktacji zgodnej z kryteriami opisanymi w pkt 4 części V Zasady rekrutacji w SP 124 w Krakowie kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, zostaną oni uszeregowani w kolejności losowej (w obrębie tej samej liczby punktów).
  2. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Dyrekcja


Archiwa