• -

UWAGA ZAPISY DO „ O ” !!!

Category : Bez kategorii

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE.

Rekrutacja w formie elektronicznej do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej Nr 124 zostanie uruchomiona 1 marca 2013r i potrwa do 2 kwietnia 2013r.

Od 1 marca 2013r. na stronie internetowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce ( po prawej stronie ) rekrutacja do przedszkoli – portal dla rodziców dostępne będą :

–          druk karty zapisu

–          druk deklaracji

Rodzice / opiekunowie dzieci wypełniają w formie elektronicznej kartę zapisu. Osoby nie mające dostępu do internetu mogą wypełnić ja odręcznie – karty od 1 marca 2013r. będą dostępne w szkole.

Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu ( odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 2 kwietnia 2013r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły/przedszkola,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne/przedszkolne,
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
  4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego/przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00. lub telefonicznie (12) 658-34-19.

Serdecznie zapraszamy !

                                                                                                          DYREKCJA


Archiwa