• -

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE

Category : Bez kategorii

Rekrutacja w formie elektronicznej do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej Nr 124 zostanie uruchomiona 1 marca 2012r. i potrwa do 2 kwietnia 2012r.

Od 1 marca 2012r. na stronie internetowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce ( po prawej stronie ) rekrutacja do przedszkoli – portal dla rodziców dostępne będą :

-druk karty zapisu,

-druk deklaracji.

Rodzice / opiekunowie dzieci wypełniają w formie elektronicznej kartę zapisu. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić ja odręcznie – karty od 1 marca 2012r. będą dostępne w szkole.

Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu ( odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 2 kwietnia 2012r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji. Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

-dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły/przedszkola,

-zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne/przedszkolne,

-zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,

-powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego/przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie (12) 658-34-19.

                                                                                    Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


Archiwa