• -

UWAGA ZAPISY DO KL. I !!!

Category : Bez kategorii

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE

Rekrutacja w formie elektronicznej do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 124 zostanie uruchomiona 1 marca 2014r. i potrwa do 31 marca 2014r.

Aby zapisać dziecko, należy wejść na stronę internetową Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner: „Ewidencja zapisów do szkół podstawowych”. W panelu publicznym modułu „Elemento” można wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Weigla 2.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu. Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie. Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 31 marca 2014r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły/przedszkola,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne/przedszkolne,
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
  4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego /przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie (12) 658-34-19.

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


Archiwa